คุณสมบัติที่ดีและอุปนิสัยที่เด่น
(Signature Strengths )

โดยภาพรวม คนเราทุกคน จะมี คุณสมบัติที่ดีและอุปนิสัยที่เด่น ( Signature Strengths ) ในตัวเองทุกๆคน ต่างกันเพียงแต่ว่า คุณสมบัติที่ดีและอุปนิสัยที่เด่น ด้านไหนที่เด่นกว่า ซึ่งจะเป็นตัวชี้นำการแสดงออก ทั้งในชีวิตการงานและรวมทั้งการใช้ชีวิตโดยทั่วๆไป อันมีผลต่อภาพพจน์ที่บุคคลอื่น ที่มีหรือประเมินต่อตัวเรา และท้ายที่สุด หากเป็นในเรื่องของความรับผิดชอบต่อตำแหน่งงานที่บริษัทกำลังพิจารณาหาผู้ที่เหมาะสมเข้าร่วมงาน คุณสมบัติที่ดีและอุปนิสัยที่เด่น ก็จะเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ อันดับต้นๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจนั้นๆ

คุณสมบัติที่ดีและอุปนิสัยที่เด่นจำแนกได้ดังนี้

 

ความเฉลียวฉลาดล้ำลึก

 

ความแกร่งกล้า

 

ความเป็นคนมีมนุษยธรรม

 

ความสามารถในการแสดงออกและควบคุมตนเอง

 

ความยุติธรรม

 

ความเข้าใจต่อสภาวะที่อยู่เหนือวิสัย ของคนทั่วไป

ฉะนั้น การทำความเข้าใจในรายละเอียดของแต่ละประเด็นที่จะกล่าวดังต่อไปนี้ จึงเป็นเรื่องที่ควรเปิดกว้าง รับฟัง ให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อนำมาเป็นแนวทาง ในการต่อยอดความเก่ง และพัฒนาตนเอง เพราะว่า ความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงต่างๆในอนาคต เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ การมายกระดับความพร้อมของตนเองจึงน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด

ความเฉลียวฉลาดล้ำลึก

เป็นการใฝ่หาความรู้ และ ความฉลาดในการเลือกใช้ประโยชน์จากความรู้นั้นๆ ความเฉลียวฉลาดล้ำลึกเหล่านั้นได้แก่

• ความคิดริเริ่มและ   สร้างสรรค์
• ความอยากรู้อยากเห็น
• ความเปิดใจรับฟังต่อเรื่อง   ราวต่างๆก่อนสรุปตัดสิน
• ความใส่ใจหมายรู้
• ความปราดเปรื่องในการมอง ภาพรวม

 


ความแกร่งกล้า


เป็นความมุ่งมั่นเพื่อบรรลุเป้าหมายหลัก เอาชนะอุปสรรคทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทั้งจากภายนอกหรือภายใน คุณสมบัติเหล่านั้นได้แก่


• ความกล้า
• ความมุ่งมั่นสม่ำเสมอ ไม่   ย่อท้อ
• ความซื่อสัตย์และจริงใจ
• ความมีชีวิตชีวา

 

 

 ความเป็นคนมีมนุษยธรรม

เป็นเรื่องของการแสดงออกถึงความเป็นเพื่อนมนุษย์ โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ ได้แก่คุณสมบัติเหล่านี้

 

• ความรักที่ให้ต่อผู้อื่นโดยไม่ หวังผลตอบแทน
• ความกรุณาและใจกว้าง
• ความฉลาดทางอารมณ์เข้าใจทั้งตนเองและผู้อื่น

 

 

 

 


ความสามารถในการแสดงออกและควบคุมตนเอง

เป็นความพอดี ไม่สุดโต่ง ไม่แข็งหรืออ่อนจนเกินไป วางตัวได้ เหมาะสมกับสถานการณ์ มีคุณสมบัติดังนี้


• ความรู้จักการให้อภัยไม่ถือ   โทษ
• ความนอบน้อมถ่อมตน
• ความเข้าใจต่อทุกการตัดสิน ใจว่ามีความเสี่ยง หากมีผล กระทบก็ให้กระทบน้อยที่สุด
• ความเก่งทางอารมณ์และ   ควบคุมตนเอง

 

 

 

 

 

 

 

ความยุติธรรม

 

 

เป็นการวางตัวเพื่อสังคมแวดล้อมโดยรวมที่เป็นสุข คือคุณสมบัติดังนี้


• ความเป็นเพื่อนร่วมงานและ   เป็นทีมงานที่ดี
• ความตรงไปตรงมาและมี   ความยุติธรรม
• ความเป็นผู้นำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ความเข้าใจต่อสภาวะที่อยู่เหนือวิสัยของคนทั่วไป

 เป็นความรู้ความเข้าใจในเรื่องของปุถุชนทั่วไป และรวมทั้งภาพกว้างเหนือวิสัยของโลกที่หลายคนอาจจะยังเข้าไม่ถึง คือคุณสมบัติเหล่านี้

• ความเข้าใจต่อสภาพที่เป็นอยู่ของคนและสิ่งแวดล้อมทั้งหลายว่า “มันเป็นของมันอย่างนั้น” ปัญหาต้องแก้ที่เหตุปัจจัย
• ความยินดีด้วยต่อผู้อื่นที่   สมหวังและเป็นสุข
• ความหวังและมองโลกอย่าง เข้าใจ
• ความมีอารมณ์ขัน
• ความเข้าใจและศรัทธาต่อ   ชีวิตและสรรพสิ่งทั้งหลาย

 

 

 

โปรดติดตามบทความใน Blog ที่จะแนะนำวิธีการที่จะนำ คุณสมบัติที่ดีและอุปนิสัยที่เด่น มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

 

Once You Discover Your Signature Strengths, The Next step Is To Apply and Maximize Your Strengths
In All Areas Of Your Life.