Building Great Habits To Last
บัญญัติ 6 สร้างนิสัย นำพาชะตาชีวิต

นิสัยเป็นอย่างไร ชีวิตมักจะเป็นอย่างนั้น ดังนั้น การฝึกฝนเพื่อให้ทราบซึ้งเข้าถึงแก่นแท้ ในเรื่องของ
“การรับรู้สิ่งที่ปรากฎ ในความรู้สึก และการรู้เท่าทันในความคิด ” จึงมีความสำคัญ เพราะเมื่อรู้สึกและคิด มักจะตามมาด้วยการกระทำ ทำบ่อยๆ ก็เกิดเป็นพฤติกรรม เป็นความเคยชิน จนติดเป็นนิสัย และนิสัยนี้คือตัวชี้นำชีวิต หรืออีกนัยหนึ่ง ก็คือชะตาชีวิตของเรานั่นเอง ชีวิตคือหน้าที่ หน้าที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบ ซึ่งความรับผิดชอบจะดีได้ก็เพราะเข้าใจเรื่องเหตุปัจจัย ในเมื่อโลกไม่หยุดนิ่ง เราจะทำอย่างไรให้ชีวิต รับรู้และนำกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง หรือ อีกนัยหนึ่ง คือการก้าวอย่างน้อยหนึ่งก้าวนำหน้าเสมอ บัญญัติ 6 สร้างนิสัย นำพาชะตาชีวิต คือหนึ่งในทางเลือก โดยมีแนวทางดังนี้

                                     

                                        ตื่นตัวตื่นใจอยู่เป็นนิจ(Awakening)

คือการฝึกใช้ความเฉลียวฉลาดล้ำลึก ในแง่ของความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เป็นเรือธง เมื่อคิดริเริ่มสิ่งใด ให้คำนึงถึง ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว แล้วรับผิดชอบต่อความคิดริเริ่มนั้นทำให้กลายเป็นความจริง

 

        ความหวังและความปราถนา ที่จะทำสิ่งที่ริเริ่มให้สำเร็จ (Hope and Wish)

การมองโลกอย่างเข้าใจ ความหวังและความปราถนาจะเป็นไปได้เพราะตระหนักถึงความสามารถและข้อจำกัดของตนเอง ทุกอย่างสำเร็จได้เพราะรู้เขารู้เรา

เรื่องคิดริเริ่มเป็นอะไร ควรจะเป็นสิ่งรู้สึกสนุกที่ได้ทำ และมีความเป็นไปได้ ให้สรุปเป็นหัวข้อสั้นๆและชัดเจน

ต้องการให้ผลสำเร็จของความคิดริเริ่มนั้นมีผลลัพธ์เป็นอย่างไร อะไรคือประโยชน์สำคัญที่สุดที่เราจะได้ ให้สรุปเป็นประเด็นสั้นๆและชัดเจน

เขียนถึงข้อจำกัดที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อสิ่งที่เราริเริ่มจะทำ โดยการมองข้อจำกัดเริ่มจากตัวเราออกไป สรุปออกมาเป็นข้อๆให้ได้มากที่สุด แล้วจัดลำดับความสำคัญของผลกระทบจากมากไปน้อย

 

สร้างแผนงาน “ ถ้าสิ่งนี้เกิด…..เราจะทำสิ่งต่อไปนี้ “

1. จะดำเนินการอะไรบ้างเพื่อขจัดอุปสรรคในแต่ละข้อ

2. ลงมือทำโดยเลือกแนวทางที่มีโอกาสสำเร็จ แก้ไขอุปสรรคที่ใหญ่ๆก่อน แล้วเรียงลำดับไป

3. ติดตามผลและประเมินผลลัพธ์ว่าเป็นไปตามแผนการหรือไม่ พร้อมปรับเปลี่ยนแผนตามความจำเป็น

 

                            

                          ความปราดเปรื่องในการมองภาพรวม (Perspective)

การมองภาพรวม จะทำให้เรารู้จักการจัดลำดับความสำคัญ และรู้ว่าควรทำสิ่งใดก่อน ควรทำสิ่งใดเป็นลำดับถัดไป

  

             ความฉลาดทางอารมณ์เข้าใจทั้งตนเองและผู้อื่น (Social Intelligence)

การแสดงออกถึงความเป็นเพื่อนมนุษย์ ทุกคนเท่าเทียมกัน รู้เขารู้เรา เป็นการระดมสรรพกำลังเพื่อสร้างความสำเร็จในภาพรวมเพื่อทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง

 

                                    ความอ่อนน้อมถ่อมตน (Humility)

 ความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทีมงาน เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ เกิดความมั่นใจ ร่วมแรงร่วมใจผลักดันให้เกิดความสำเร็จของงาน

 

                                        ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity)

การใฝ่หาความรู้ใหม่ และฉลาดที่เลือกใช้ประโยชน์จากความรู้นั้นๆได้อย่างเหมาะสมกับกาลเวลา คือบาทฐานและเป็นอาหารที่สำคัญของความคิดริเริ่ม ความคิดสร้าสรรค์ และโครงการใหม่ๆ

 

" Act Now ! Tomorrow Never Comes "
“ เริ่มเสียแต่วันนี้ ความสำเร็จอยู่ไม่ไกล เกินไขว่คว้า ”