Curiosity

พัฒนาตน.....พัฒนางาน

เรื่องของความอยากรู้อยากเห็น เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งของมนุษย์ ซึ่งส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่เรียกว่า " ธรรมชาติใฝ่รู้ " เช่น การสำรวจ การหาไอเดียใหม่ๆ การหาประสบการณ์ที่ไม่ซ้ำเดิม การสืบเสาะ และพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนั้น อารมณ์ดังกล่าว ก่อให้ให้เกิดแรงผลักดันที่จะเรียนรู้และสร้างสิ่งใหม่ๆ ด้วยเหตุนี้ จึงถือได้ว่าความอยากรู้อยากเห็น เป็นแรงจูงใจให้สร้างองค์ความรู้ต่างๆ สร้างความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ การบริหารจัดการ และแขนงวิชาอื่นๆ ที่เกิดจากการศึกษาของคนเรา

อย่างไรก็ตาม ความอยากรู้อยากเห็น เป็นสิ่งที่ควรตระหนักรู้ว่ามีหลากหลายมิติ อันได้แก่ ว่าด้วยเรื่องความสนใจ ว่าด้วยเรื่องการหาความใหม่ และ ว่าด้วยเรื่องการเปิดกว้างเพื่อรับประสบการณ์ใหม่ๆ

• ความสนใจ เป็นการเปิดประตูสู่การค้นพบสิ่งใหม่ๆ

• การหาความใหม่ เป็นการใช้ทางเลือกใหม่ๆ ที่ถูกจังหวะและเวลา

• การเปิดกว้างเพื่อรับประสบการณ์ใหม่ๆ เป็นการกรุยทางเพื่อก้าวไปสู่ความรู้ที่เป็นไปได้ในฐานะของปถุชน

การสร้างนิสัยเรื่องความอยากรู้อยากเห็น

การสร้างนิสัยเรื่องดังกล่าว ทำได้โดยการทำให้ทุกๆวันคือวันแห่งการเรียนรู้ ช่างสังเกต สิ่งรอบตัว และที่ควรพิจารนาคือการฝึก “ ให้ตัวตื่นใจตื่นอยู่เป็นนิจ “ ซึ่งมีคำแนะนำดังต่อไปนี้


• เริ่มต้นด้วยการฝึกวันละ 5 นาที ทำในที่ที่มีความสงบ นั่งในท่าสบายๆ จะหลับตา หรือลืมตาก็ได้ แต่หากฝึกดัวยวิธีหลับตาจนชำนาญ แล้วค่อยทำแบบลืมตาจะได้ผลที่เร็วกว่า


• ในที่นี้เลือกคำว่า “ ความอยากรู้อยากเห็น “ ให้ใจจดจ่ออยู่ที่คำนี้ เป็นการนึกในใจ ทำไปเรื่อยๆ ใจเริ่มสงบ เริ่มเป็นสมาธิ ใจจะละทิ้งคำ “ ความอยากรู้อยากเห็น “ จนเมื่อใจสงบมากขึ้น ใจจะเริ่มรับรู้ สิ่งที่ปรากฏในความรู้สึก โดยที่ใจจะเป็นผู้เฝ้าดูเฉยๆ สิ่งที่ใจรับรู้คือการเปลี่ยนแปลงเหมือนดูหนังซีรี่ส์ เป็นฉากๆ แต่ใจเป็นเพียงผู้รับรู้ โดยไม่ตีความ ไม่แทรกแซง ซึ่งเปรียบเสมือน กระแสบางอย่างที่ “ วิ่งผ่านมา แล้วก็วิ่งผ่านไป “ นี่คือธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับใจที่ฝึกดีแล้ว เป็นกระบวนการการเรียนรู้ของใจ

• เมื่อใจถอนตัวเองออกจากสมาธิ และเริ่มมารับรู้จความรู้สึกที่มากระทบเช่น การหายใจ การได้ยิน แต่ว่าใจก็ยังมีสมาธิอยู่ ใจจะเกิดความรู้ว่า ได้เรียนรู้อะไรมาบ้าง และอาจจะรวมถึงความรู้ ความเข้าใจใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อความคิดริ่เริ่มที่กำลังจะทำ เพราะมีความอยากรู้ความอยากเห็น เป็นเหตุ เป็นปัจจัย

• ฝึกเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอ จะเห็นประโยชน์บ้าง ไม่น้อยก็มาก ขอให้มีความมุ่งมั่นและตั้งใจเพราะมันคือบาทฐานอันสำคัญ ที่เป็นการพัฒนาตน และพัฒนางาน

Always Taking An Interest In All Of Ongoing Experience