Social Intelligence

เมื่อเข้าใจเขา ..... เขาก็เข้าใจเรา

การรู้เท่าทันของอารมณ์หรือสิ่งที่มากระทบ และการฝึกเพื่อแยกแยะความรู้สึกกับความคิด เป็นคุณสมบัติที่พัฒนาได้ ดังนั้นเมื่อฝึกจนเกิดความชำนาญ เราจะสามารถอ่านความรู้สึกของผู้อื่นได้เร็ว ซึ่งจะช่วยให้เรารู้ว่า จะรับมือกับอารมณ์ของคนอื่นอย่างชาญฉลาดได้อย่างไร ที่จะช่วยให้เกิดความรู้สึกและความสัมพันธ์ที่ดีกันทั้งสองฝ่าย เป็นความเก่งความฉลาดที่ทุกคนควรฝึกฝน

ผลของการมีความสัมพันธ์อันดีคือ ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จจากเรื่องเล็กๆ แต่หากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องล้วนมีความพอใจและยินดีกับประโยชน์ที่ได้รับ นั่นคือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เพราะว่า มันคือพื้นฐานสำคัญของงานใหญ่ๆที่จะตามมา

ดังนั้นความฉลาดเรื่องการปฏิสัมพันธ์ จึงเปรียบได้ว่าเป็นเส้นทางเดินที่สร้างความสมดุลให้ชีวิต เนื่องเพราะไม่สุดโต่ง สิ่งสำคัญก็คือ ควรหาให้พบว่าเป้าหมายของแต่ละคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเป็นอย่างไร เราจะได้สนอง และให้ในสิ่งที่เขาต้องการตามแนวทางของเรา ในขณะเดียวกันเราก็ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เพราะความสำเร็จและสิ่งต่างๆบนโลก มีไว้เพื่อแบ่งปัน หาได้มีใครคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของที่ยั่งยืน

ฉะนั้นโดยภาพรวม ทักษะและความเก่งในเรื่องการปฏิสัมพันธ์ในสังคม สามารถฝึกและเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ขอให้เรามีความเกื้อกูล ชัดเจน เห็นอกเห็นใจ จริงใจ เป็นคนที่ชั่งสังเกต ไวต่อความต้องการและประโยชน์ของผู้อื่น เป็นนักฟังที่ดี เพราะจะทำให้คู่สนทนารู้สึกว่าตนเองมีค่า มีความสามารถ ได้รับความเคารพ

สิ่งที่ได้ก็คือ ดึงดูดผู้คนให้อยากเข้าใกล้ ส่งผลให้สิ่งที่ทุกคนแสวงหาคือความร่วมมือ ความสำเร็จทั้งในงาน และในชีวิตส่วนตัวเกิดความสำฤทธิ์ผล เพราะทุกฝ่ายบรรลุเป้าหมายทั้งของส่วนตัวและส่วนรวมร่วมกัน

การแสดงศักยภาพทางด้านการปฏิสัมพันธ์
และความเก่งทางอารมณ์

ในการสัมภาษณ์งาน เราสามารถที่จะแสดงศักยภาพดังกล่าว โดยคำตอบต่อคำถามของผู้สัมภาษณ์ จึงขอเสนอแนะแนวทางการสื่อสารดังต่อไปนี้

• ความสามารถในการอ่านความต้องการของผู้ถามว่าคำถามเหล่านั้นต้องการจะประเมินเราในด้านใดบ้าง ดังนั้น คำตอบควร เจาะจงและตรงประเด็น

• การใช้ภาษาและท่าทาง ต้องฉะฉาน สุภาพ ชัดเจน มีความมั่นใจในตนเอง เพราะนี่คือการกำหนดภาพของเราในใจผู้สัมภาษณ์

• คำตอบที่แสดงความจริงใจ เป็นสิ่งที่ผู้สัมภาษณ์จะใช้ตัดสินว่าเราเป็นคนที่ซื่อสัตย์ เปิดเผย และ นี่คือตัวตนที่แท้จริงของเรา

• ผู้สัมภาษณ์ที่ชำนาญ จะอ่านเราได้อย่างแม่นยำว่า เรามีความเก่ง มีความสามารถด้านการ " เชื่อมต่อ " หรือความสัมพันธ์กับคนอื่น จากคำตอบของเราที่ได้แสดงถึง ความเห็นอกเห็นใจและเอื้ออาทรต่อคนที่เกี่ยวข้องกับเรา ทั้งในแง่เพื่อนร่วมงาน หรือในชีวิตประจำวัน

ฉะนั้นเมื่อมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ความสำเร็จและชีวิตที่มีคุณภาพย่อมอยู่ไม่ใกลเกินเอื้อม

Social Intelligence Helps Fostering Healthy Relationships