Hope and Wish

ความมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งที่ริเริ่มให้สำเร็จ

เมื่อเข้าใจโลก เพราะการฝึกฝนให้ตัวตื่นใจตื่นอยู่เป็นนิจ โลกก็เป็นที่ ที่มีไว้ให้ใช้สำหรับสร้างคุณประโยชน์ต่อมวลมนุษย์
คนเราเมื่อยังมีลมหายใจ ชีวิตย่อมมีความหวัง และหากมีความมุ่งมั่นเพื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จ โดยตระหนักถึงความสามารถและข้อจำกัดของตนเอง ย่อมมีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ความเป็นไปในโลก เป็นเรื่องของการเปลี่นแปลง ไม่หยุดนิ่ง หยุดเมี่อใด วันนั้นคือวันสิ้นโลก หมายความว่า เมื่อเราเป็นส่วนหนึ่งของระบบโลก สิ่งที่เกิดขึ้นต่อเราล้วนฉาบฉวย เพราะมันมักจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมและความเป็นไปของโลก การทำกำไร ความร่ำรวยมั่งคั่ง ตำแหน่งและหน้าที่การงาน ล้วนขาดความมยั่งยืน เป็นเพียงสมบัติทางความคิดที่ผลัดกันชม หาได้มีใครเป็นเจ้าของที่แท้จริง ผู้มีปัญญาที่เข้าใจโลกแบบเหนือโลก จึงจะเข้าใจแก่นแท้และสัจจะธรรมในระบบของโลก แล้วมุ่งหาเป้าหมายที่มีคุณค่าแก่ชีวิตก่อนเวลาของเราได้หมดลง เมื่อลมหายใจสุดท้ายมาเยือน

ฉะนั้นการริเริ่มเพื่อหาเป้าหมายเรื่องชีวิต เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะย้ำถามตัวเองจนตกผลึกเพื่อให้ได้เป้าหมายที่ชัดเจน แล้วใช้เป็นจุดเริ่มต้น รักษาให้มั่นคง สร้างแผนงานและทำจนกระทั่งเกิดความสำเร็จ

ภาพกว้างที่ควรพิจารณาเช่น มีเป้าหมายเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ หรือชีวิตดีๆ ก็ต้องพยายามสร้างเหตุปัจจัยที่จะส่งเสริมให้ชีวิตมีคุณภาพ ส่วนเรื่องปลีกย่อยในระบบชีวิต เป็นสิ่งที่บริหารและจัดการได้ หากเป้าหมายหลักของแต่ละคนชัดเจน

มิติการมีชีวิตที่มีคุณภาพ อยู่ที่การสร้างเหตุปัจจัยให้เอื้ออำนวยเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรริเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป ที่ละขั้นที่ละตอน ทำบ่อยๆ จนมีความชำนาญ ทำให้เกิดความสำเร็จจนเป็นนิสัย และแน่นอนควรเป็นสิ่งที่สนุกเมื่อได้ทำ ชีวิตที่มีคุณภาพน่าจะรวมจึง การดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสุข มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ปรัปตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี สามารถรับมือและเข้าใจเหตุปัญหาได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งใช้ศักยภาพส่วนตนเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข

เรื่องใกล้ตัวอย่างแรก ที่ควรลองริเริ่มทำให้เป็นจริงคือ การมีประวัติส่วนตัวเพื่อการสมัครงาน โดยทำเป็นขั้นเป็นตอนดังนี้

 

ทุกๆครั้งเหนือสิ่งอื่นใด ให้ทำจิตใจให้ว่าง ปลอดโปร่ง สงบเยือกเย็น โดยการปล่อยวางสิ่งรอบตัวชั่วขณะหนึ่ง สักสิบลมหายใจ เป็นการเตรียมความพร้อมต่อการรับรู้สิ่งที่ปรากฏในความรู้สึก รวมทั้งความคิดต่างๆที่แล่นเข้ามา

• อยากได้อะไรให้ใคร่ควรกับเรื่องนั้นๆ จนตกผลึก พร้อมระบุให้ชัดเจน เป็นเนื้อหาสั้นๆ 5-10 คำ เช่นในที่นี้คือ

 “ การมีประวัติส่วนตัวเพื่อการสมัครงาน “

.• คุณต้องการให้ผลลัพธ์เป็นอย่างไร เช่นให้ได้ “ประวัติส่วนตัวที่ช่วยให้ได้สัมภาษณ์ทุกๆงานที่สมัคร” โดยในทำนองเดียวกัน ก็ควรใคร่ควรตกผลึกว่า นี่คือสิ่งที่ใช่

• อะไรบ้างจะเป็นตัวขัดขวาง ทำให้เราไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ซึ่งตามหลักจิตวิทยา อุปสรรคมักจะเป็นที่ตัวเรา เกิดจากความคิดของเราเอง หากเรารู้ทันความคิดของตนเอง เราก็จะแก้ที่เหตุปัจจัย ไม่ใช่ไปสู้กับอุปสรรค 

จากประสบการณ์ส่วนใหญ่ น้องๆมักจะใช้ตัวอย่างซีวี จากเพื่อนๆที่ส่งต่อๆกันมา ไม่ได้เกิดจาก การตกผลึกทางความคิดของตนเอง ฉะนั้น ในกรณีนี้ สิ่งที่เป็นตัวขัดขวาง ก็คือ

 “ ขาดความรู้ที่จะเขียนประวัติส่วนตัวให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ”

• ทางเลือกคืออะไร คำแนะนำคือ ให้สร้างแผน 

“ ถ้าสิ่งนี้เกิด…..เราจะทำสิ่งต่อไปนี้ “

“ ในเมื่อขาดความรู้ที่จะเขียนประวัติส่วนตัวให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สิ่งที่ควรทำคือ ลงมือเขียนด้วยตัวเองเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าขาดอะไร และจะไปแสวงหาแหล่งที่สามารถให้ความรู้ที่เราต้องการจากที่ใด ” 

ตั้งสติ แล้วทบทวนอย่างช้าๆ คำตอบจะผุดขึ้นในใจ เลือกทางเลือกที่จะช่วยให้เดินสู่เป้าหมายเป็นลำดับๆไป น้องๆก็จะได้ประวัติส่วนตัวที่มีคุณภาพและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมต่อการก้าวเดินไปในสายงานที่เรารักและสนใจ

Happiness Begins From Within