Enhancing Your Signature Strengths

จากผลการประเมินที่ได้จากเพื่อน พร้อมทั้งการประเมินตนเองอย่างตรงไปตรงมา น้องๆคงพอจะเห็นภาพ ว่าคุณสมบัติที่ดีและอุปนิสัยที่เด่นของตนเองเป็นอย่างไร โดยเรียงลำดับจากเด่นที่สุดลงไป ทั้งนี้จะใช้เป็นแนวทางและปัจจัยเพื่อนำมายกระดับพัฒนาตนเองในการบริหารจัดการตนเองและหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เป็นการปูทางทีละขั้น ที่ละเส้นทาง จนไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายหลักในที่สุด
เป้าหมายหลักควรเป็นอย่างไร เป็นสิ่งที่น้องๆต้องเปิดกว้าง ค้นหา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การพัฒนาตนเองควรจะเน้นความยั่งยืน ซึ่งจะยั่งยืนได้ ก็เพราะไม่ฝืนตัวเอง คือควรทำในสิ่งที่ตนเองรัก ทำจากความเป็นตัวตนเองที่แท้จริง จนเป็นนิสัยนั่นเอง ฉะนั้นการจะสร้างให้อุปนิสัยเด่น จนพัฒนาเป็นนิสัยที่ให้คุณประโยชน์นั้น เป็นเรื่องที่เลือกและฝึกฝนได้ จึงขอแนะนำแต่ละประเด็นในเบื้องต้น เป็นสังเขปดังนี้

ความเฉลียวฉลาดล้ำลึก(ฉฉ)

• ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์

สิ่งที่ควรทำจนเป็นนิสัย อาทิเช่น
1. คิดสิ่งใหม่ๆในเรื่องที่เรารักและสนใจ
2. เสนอทางเลือกใหม่ๆในงานที่ทำอยู่เป็นประจำ
3. ช่วยเพื่อนร่วมงานคิดวิธีการทำงานที่ดีกว่าเดิม
4. ควรทำเป็นประจำในการฝึกเขียนบทความที่สะท้อนในงานที่เรารักและสนใจ

• ความอยากรู้อยากเห็น

1. เดินทางท่องเที่ยวไปในสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อน
2. ลองทานอาหารจากท้องถิ่นอื่นๆที่ไม่เคยลองชิม
3. เปิดกว้างและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา
4. เข้าฟังสัมมนาหรือการประชุมที่อาจจะไม่เคยสนใจมาก่อน
5. ฝึกทำสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีประสบการณ์เลย

• ความเปิดใจรับฟังต่อเรื่องราวต่างๆก่อนสรุปตัดสิน

1. ฝึกเป็นที่ปรึกษาให้กับคนแม้กับคนที่มีความเชื่อต่างกัน
2. การตัดสินใจที่สำคัญ ควรฝึกฝน หาข้อดี ข้อเสีย ของแต่ละทางเลือกนั้นๆ ก่อนตัดสินใจ
3. สำรวจตนเองว่าเปิดกว้างแค่ใหนในการรับฟังความเห็นจากคนอื่น
4. ในบางเรื่อง หากสามารถทำใหม่ได้ ควรฝึกหาทางออกที่เหมาะสมกว่าสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว

• ความใส่ใจหมายรู้

1. อ่านหนังสือเดือนละหนึ่งเล่ม
2. เข้าร่วมสัมมนาหรือการประชุมที่สนใจ
3. เดินทางทั้งเพื่อท่องเที่ยวหรือการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
4. ฝึกค้นคว้าหัวข้อที่เราสนใจและความก้าวหน้าในวิทยาการใหม่ๆ

• ความปราดเปรื่องในการมองภาพรวม

1. เมื่อมีคนขอคำแนะนำ เราควรตั้งใจรับฟัง และฝึกฝนคิดเพื่อให้ข้อเสนอแนะถึงทางเลือกต่างๆ
2. หาโอกาสอ่านคำคม แล้วฝึกตีความเพื่อเขียนในแบบของตน
3. เมื่อเจอเรื่องยากๆ ให้อดทน โดยมีความหวังและทางออกเสมอ ไม่ท้อแท้
4. ฝึกการคาดการณ์เรื่องที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แม้ว่าวันนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กน้อย
5. ฝึกให้คำที่ปรึกษา เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ในการมองภาพใหญ่

ความแกร่งกล้า(กก)

• ความกล้า

1. กล้าที่จะแสดงความเห็น ในเรื่องที่แม้เสียงส่วนใหญ่จะเห็นคล้อยตามกันไป แต่อาจจะผิดทาง
2. กล้าที่จะตั้งคำถามเพื่อให้ทีมงานมองหาข้อเท็จจริง
3. กล้าที่จะเห็นต่างแต่ในขณะเดียวกันมีความสุภาพและคิดบวก
4. กล้าที่จะเป็นเพื่อนกับคนที่ต่างจากเรา

• ความมุ่งมั่นสม่ำเสมอ ไม่ย่อท้อ

1. เมื่อคิดการใหญ่ ให้เดินหน้าทำจนสำเร็จ
2. สร้างความสำเร็จในงานที่ท้าทายความสามารถ ตั้งแต่ต้นจนจบ
3. แม้ว่าอุปสรรคจะมากแค่ใหน เราก็ผ่าฟันจนเกิดความสำเร็จ
4. ตั้งเป้าหมายว่าจะทำอะไรทั้งระยะสั้น กลาง และยาว

• ความซื่อสัตย์และจริงใจ

1. พูดจริง ทำจริงและจริงใจ
2. คิดต่างอย่างสร้างสรรค์และเป็นที่ใว้เนื้อเชื่อใจ
3. ไม่สร้างหรือสื่อสารเรื่องราวที่ผิดเพี้ยนจากข้อเท็จจริง
4. หากผิดพลาดเรื่องใด ก็กล้าที่รับและพูดความจริง

• ความมีชีวิตชีวา

1. ดูแลตนเองด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
2. ดูหนัง ฟังเพลง เข้าสังคม รวมทั้งการเดินทางท่องเที่ยว
3. หาเวลาในการฝึกเจริญสติ
4. คบเพื่อนใหม่ทุกเพศทุกวัย

ความเป็นคนมีมนุษยธรรม(มษ)

• ความรักที่ให้ต่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน

1. ให้ความรักต่อผู้อื่นโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ
2. ฝึกเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ
3. สร้างโอกาสให้ผู้อื่นในการพัฒนาตนเอง
4. ทุกๆครั้งที่มีโอกาส ควรแบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่น

• ความกรุณาและใจกว้าง

1. บริจาคเลือดเมื่อมีโอกาส
2. บริจาคสิ่งของหรือปัจจัยให้กับโรงพยาบาลหรือมูลนิธิการกุศล
3. สละเวลาเพื่อช่วยเหลืองานสังคม
4. ฝึกการยิ้ม ยิ้มทุกครั้งเมื่อพบปะผู้คน
5. เลี้ยงอาหารเพื่อนๆทุกครั้งที่มีโอกาส

• ความฉลาดทางอารมณ์เข้าใจทั้งตนเองและผู้อื่น

1. หลีกเลี่ยงการเอาชนะแต่เสียเพื่อน
2. ฝึกการขอโทษหากบางครั้งตามอารมณ์หรือความอ่อนใหวของเพื่อนไม่ทัน
3. ฝึกรับฟังเรื่องราวจากผู้อื่นแม้ว่าหลายเรื่องอาจจะดูว่าไม่มีสาระ
4. เมื่อทำงานกับผู้อื่นให้หาจุดร่วมสงวนจุดต่าง
5. แสดงความยินดีกับผู้ที่ประสบผลสำเร็จ

ความยุติธรรม(ยต)

•ความเป็นเพื่อนร่วมงานและเป็นทีมงานที่ดี

1.ช่วยงานอาสาสมัครทุกครั้งมีโอกาส
2. ให้เพื่อนบ้านโดยสารรถของเราไปทำงาน
3. บริจาคอาหารให้ชุมชนผู้ด้อยโอกาส
4. ทำหน้าที่เป็นคนกลางไกล่เกลี่ยความเห็นต่างของทีมงาน

• ความตรงไปตรงมาและมีความยุติธรรม

1. เมื่อบกพร่องก็ยอมรับอย่างตรงไปตรงมา
2. ส่งเสริมทีมงานให้พูดอย่างเปิดเผยถึงมุมมองส่วนตัว
3. แนะนำเพื่อนอย่างสุภาพหากเขาแสดงความเห็นเอียงไปทางใดทางหนึ่ง
4. กล้าที่จะยืนหยัดเพื่อทีมงานหากเห็นว่าโดนกระทำอย่างไม่ถูกต้อง
5. ให้สอนตนเองเสมอว่าให้หลีกเลี่ยงมองคนอื่นอย่างลำเอียง

• ความเป็นผู้นำ

1. ยืนอยู่ข้างคนที่ถูกกกระทำอย่างอยุติธรรม
2. เปิดโอกาสให้คนอื่นทำหน้าที่เป็นผู้นำในกิจกกรรมที่ทำอยู่เป็นประจำบ้าง
3. ยื่นมือเข้าเป็นคนกลางเพื่อแก้ความขัดแย้งของคนสองฝ่าย
4. สมัครเป็นผู้นำชุมชนในเขตที่เราอาศัยอยู่

ความสามารถในการแสดงออกและควบคุมตนเอง(คค)

• ความรู้จักการให้อภัยไม่ถือโทษ

1. รู้จักการขอโทษเมื่อตระหนักว่าทำให้ผู้อื่นไม่สบายใจ
2. ถ้าบังเอิญพบกับคนที่เคยทำให้เราเสียความรู้สึก ก็ขอให้บอกเขาตรงๆว่าเราได้ยกโทษให้แล้ว
3. ฝึกมองอย่างเข้าใจว่าจะต้องมีเหตุปัจจัยที่คนอื่นทำให้เราหัวเสีย

• ความนอบน้อมถ่อมตน

1. ไม่โอ้อวดถึงความสำเร็จต่างๆ
2. ไม่ยกตนข่มท่าน
3. หากทำไม่ถูกแม้กับคนที่เยาว์วัยกว่า ก็กล้าที่จะกล่าวคำขอโทษ
4. ยกย่องผู้อื่นด้วยความจริงใจ

• ความเข้าใจต่อทุกการตัดสินใจว่ามีความเสี่ยง หากมีผลกระทบ ก็ให้กระทบน้อยที่สุด

1. ฝึกคิด และคิด ก่อนที่จะแสดงความเห็น
2. ฝึกมองไปข้างหน้า ใคร่ครวญผลได้ผลเสีย ก่อนการตัดสินใจที่สำคัญเสมอ
3. การตัดสินใจที่ดีและถูกต้องมักจะเป็นเพราะใจและกายผ่อนคลาย
4. ฝึกทวนสอบรายละเอียดของงานสำคัญๆต่างๆอย่างสม่ำเสมอ

• ความเก่งทางอารมณ์และควบคุมตนเอง

1. ตั้งเป้าหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ทุกๆวัน
2. ลดละกิจกรรมรวมทั้งเรื่องอาหารที่อาจมีผลเสียต่อสุขภาพ
3. ทำให้การออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน
4. การพูดคุยให้หลีกเลี่ยงเรื่องซุบซิบถึงบุคคลที่สาม
5. ฝึกเจริญสติอยู่เป็นประจำ

ความเข้าใจต่อสภาวะที่อยู่เหนือวิสัยของคนทั่วไป(นวส)

• ความเข้าใจต่อสภาพที่เป็นอยู่ของคนและสิ่งแวดล้อมทั้งหลาย ว่า “มันเป็นของมันอย่างนั้น” ปัญหาต้องแก้ที่เหตุปัจจัย

1. ฝึกการสังเกตุความสวยงามของธรรมชาติรอบตัวอย่างสม่ำเสมอ
2. เดินทางท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์เพื่อศึกษาความงามของศิลปะ
3. ในระหว่างฟังเพลง ให้ฝึกที่จะแยกแยะเสียงเครื่องดนตรี ทำนองและเสียงเพลง
4. เมื่อมีสิ่งต่างๆมากระทบ ให้ฝึกพิจารณาสิ่งที่ปรากฎในความรู้สึก รวมทั้งการรู้เท่าทันความคิดอยู่เป็นนิจ
5. ฝึกสังเกตุและชื่นชมคนที่เก่ง ว่าเขามีอะไรที่เป็นคุณสมบัติที่ดีและอุปนิสัยที่เด่น เพื่อใช้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เรา

• ความยินดีด้วยต่อผู้อื่นที่สมหวังและเป็นสุข

1. แสดงความยินดีกับทุกคนที่พบกับความสมหวังเสมอ
2. แสดงความขอบคุณต่อทุกคนที่ร่วมยินดีต่อความสำเร็จของเรา
3. เมื่อได้รับประสบการณ์ดีๆ อย่าลืมให้เวลาสักห้านาทีเพื่อชื่นชมกับสิ่งนั้นๆ

• ความหวังและมองโลกอย่างเข้าใจ

1. ในความผิดหวัง ข้อดีก็คือเราเรียนรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรหรือไม่ควรทำในโอกาสถัดไป
2. เมื่อเจอเรื่องยาก ให้นำเอาประสบการณ์ความสำเร็จที่ผ่านมา มาเป็นเครื่องมือ
3. หาโอกาสให้ตนเองอยู่ในกลุ่มของคนที่มองโลกในแง่ดีและมีความหวังต่ออนาคตเสมอ
4. หาโอกาสศึกษาเรื่องราวของผู้นำที่มีคุณธรรม ว่าเขาก้าวข้ามอุปสรรคในชีวิตอย่างไร

• ความมีอารมณ์ขัน

1. สร้างรอยยิ้มให้คนรอบข้างทุกๆวัน
2. ฝึกสร้างอารมณ์ขันด้วยข้อมูลและเรื่องราวใหม่
3. เรียนรู้จากคนที่มีสุดยอดอารมณ์ขัน

• ความเข้าใจและศรัทธาต่อชีวิตและสรรพสิ่งทั้งหลาย

1. ฝึกสมาธิและการเจริญสติอย่างสม่ำเสมอ เช่นวันละ2-3นาที
2. หาโอกาสไตร่ตรองถึงเป้าหมายของชีวิตและมีแผนงานที่จะทำอะไรต่อไป
3. ฝึกมองและเข้าถึงว่าสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนเป็นไปด้วยเหตุปัจจัย หากต้องการให้ผลลัพธ์ดี ให้ไปดูและแก้ที่เหตุปัจจัย