Perspective

การจัดลำดับความสำคัญของกิจที่จะทำ
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย

การจะบรรลุเป้าหมายได้ ก็เพราะรู้ว่าอะไรควรทำก่อน ทำหลัง กิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน ควรสนับสนุนการเดินทางไปสู่เป้าหมายหลักที่วางไว้ โดยการจัดการที่เหตุปัจจัย หากทำสิ่งนี้แล้วผลจะเป็นอย่างไร สาระสำคัญคือจะทำอะไรก็ตาม ให้เข้าใจและจัดการที่เหตุปัจจัย เมื่อเหตุปัจจัยดี ผลย่อมดี

กฎของธรรมชาติ การที่สิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือปรากฎการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งจะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยเหตุปัจจัยต่างๆหลากหลายมาประชุมพร้อมกัน

เหตุ หมายถึงปัจจัยจำเพาะเจาะจง ที่เป็นตัวก่อให้เกิดผลนั้นๆ และมีภาวะตรงกับผล และเกิดสืบทอดลำดับ คือตามลำดับก่อนหลัง

ปัจจัย หมายถึง สภาวะที่เกื้อหนุน ค้ำจุน เปิดโอกาส เป็นองค์ประกอบร่วม หรือเป็นเงื่อนไข อย่างหนึ่งอย่างใด ที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น ดำเนินต่อไป โดยไม่เกี่ยวกับลำดับใดๆ

ตัวอย่างเช่น ประวัติส่วนตัวที่เด่น เป็น “ เหตุ “ ให้เกิด การได้รับเชิญไปสัมภาษณ์งาน และพร้อมกันนั้นเพราะมีสิ่งเกื้อหนุนเช่น พื้นฐานการศึกษา กิจกรรมระหว่างเรียน การฝึกงาน ประสบการณ์การทำงานและผลงาน ก็เป็น ” ปัจจัย “ ให้ได้รับเชิญไปสัมภาษณ์

ฉะนั้นถ้ามีเฉพาะเหตุ คือประวัติส่วนตัวที่ธรรมดาๆ ไม่น่าสนใจ เพราะปัจจัยที่เกี่ยวข้องไม่พร้อม หรือไม่เอื้ออำนวย
การสัมภาษณ์งานย่อมไม่เกิดขึ้น

ฉะนั้นความสำคัญคือ การบริหารหรือจัดการที่เหตุปัจจัย เพื่อเดินสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้

แผนงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

• หาให้พบว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะส่งเสริมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สรุปเป็นข้อๆ
พร้อมมุ่งมั่นทำให้เป็นจริง

• จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วน จัดแบ่งเป็นระยะๆ
เช่น 1 เดือน แล้วลงมือทำ ประเมินผล
เพื่อปรับให้ดีขึ้นสำหรับ 6 เดือนถัดไป
ประเมินความคืบหน้าทุกๆ 6 เดือน
โอกาสเข้าสู่เป้าหมายจะชัดเจนขึ้น

• อย่าลืม เหตุปัจจัย คือสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญ


Enhance Your Superior Level of Knowledge and Judgment