Good Grades

สำหรับน้องๆที่ยังศึกษา HappyCv มีข้อแนะนำในเรื่องการเรียนเพื่อเพิ่มมุมมองใหม่ๆนำไปพิจารณาปรับใช้สำหรับส่งเสริมให้ได้ประโยชน์จากการเรียนอันพึงมี
การเรียนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้คะแนนสูงอย่างเดียว เพราะอาจจะมีความเชื่อและทัศนคติแบบขาดความยืดหยุ่น (fixed mindset) นั้น เรามีโอกาสสูงที่ทำให้เราจะพลาดโอกาสในการเรียนรู้สิ่งอื่นๆที่สำคัญกว่าในชีวิต
แต่หาเกเปิดกว้าง มองว่าเรียนวิชานั้นๆ จะนำเนื้อหาสาระมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองอย่างไร ความเชื่อและทัศนคติแบบนี้เรียกว่าเปิดกว้าง(growth mindset) มีโอกาสที่เรียนแล้วได้คะแนนดีรวมทั้งทักษะต่างๆจากกการเรียนวิชานั้นๆไว้ใช้ในชีวิตในอนาคตอันใกล้
การมีความเชื่อและทัศนคติแบเปิดกว้างนั้น หากมีความขยันและฝึกฝนมากพอ ความเก่งและความฉลาดเป็นเรื่องที่พัฒนาขึ้นมาได้ นี่คือผลดีในระยะยาว

เทคนิคการเรียนดี


การเรียนให้ได้ผลดี ทั้งในแง่ของเกรดและประโยชน์ที่ได้รับ เราขอฝากแง่คิดและข้อแนะนำ ดังนี้

• ควรศึกษาและเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนการเรียนของทุกๆวิชา
• ให้มีสมาธิในชั้นเรียน โดยการพุ่งความสนใจไปยังอาจารย์ผู้สอน เพื่อทำความเข้าใจในเนื้อหาและประโยชน์ที่ได้เพื่อนำไปใช้ต่อ ทั้งนี้ควรฝึกคิดและถามคำถามจากอาจารย์เพื่อให้เข้าถึงแก่นแท้ของวิชาที่เรียนโดยให้ฟังและเรียนให้เข้าใจภายในห้องเรียน
• การทำโน้ตสั้นๆของทุกๆวิชาในแบบของตนเอง จะเป็นประโยชน์สำหรับการทบทวน
• หากมมีการบ้าน ควรจะทำให้เสร็จ และส่งก่อนวันครบกำหนด
• การให้ความกระจ่างโดยการช่วยเหลือเพื่อนๆเรื่องการเรียน เป็นสิ่งที่ควรทำ เพราะประโยชน์ทางอ้อมคือการได้ทบทวนวิชาของเรา
• ให้เปิดกว้างหาความรู้นอกแหนือจากตำรา รวมทั้งการหาประสบการณ์อื่นๆเพิ่มเติม เช่นการฝึกงาน การเดินทางท่องเที่ยว เป็นการเสริมทักษะในการใช้ชีวิตจริง
• ขอให้เชื่อมั่นตนเองว่า การเรียนดี เป็นเรื่องที่ฝึกได้

HappyCv เขียน Cv หรือ Resume อย่างไรให้ได้งาน
Hua Hin, Thailand
HappyCv เขียน Cv หรือ Resume อย่างไรให้ได้งาน
Hua Hin, Thailand

Good Jobs

งานดีๆ เป็นอย่างไร

เรื่องผลตอบแทน มันไม่ใช่เป็นตัวชี้วัดอย่างเดียวว่าเป็นงานที่ดี หากแต่ยังหมายถึงงานที่เปิดโอกาสให้เราได้ใช้ความเก่ง(signature strengths) แสดงศักยภาพในทำงานอย่างเต็มที่ และในขณะเดียวกัน ให้ความคล่องตัว(flow)ในการทำงาน ที่เราสามราถทำด้วยความมีสมาธิ พร้อมการมีส่วนร่วมและได้ร้บความสุขสนุกในงาน ไปพร้อมๆกัน
งานดี ควรจะสะท้อนถึงดรรชนีความสุขที่สูงขึ้น เนื่องจากเราฉลาดในการวางใจ และรู้ว่า หากต้องการสิ่งใด ให้มองสิ่งที่ ที่มีโอกาสความเป็นไปได้มากกกว่า
• เมื่อรู้แล้วว่าสิ่งที่เราต้องการเป็นอะไร ให้หาใหพบ แล้วทำในส่วนที่เฉพาะที่มันใช่ โอกาสประสบผลสำเร็จและมีความสุขย่อมมีมากกว่า
• หรือมีบางอย่างที่เราอาจจะไม่อยากได้ในขณะนี้ แต่เมื่อใดก็ตามเราเกิดต้องการมันขึ้นมาละก้อ ให้ฉลาดที่จะเลือกและทำในสิ่งที่มันใช่เท่านั้น

เทคนิคการสร้างฝันให้เป็นจริง


นอกเหนือจากการมีงานดีให้รับผิดชอบแล้ว เรายังสามารถทำตามฝัน เพื่อทำให้งานมีความเจริญก้าวหน้าดียิ่งๆขึ้นได้ ขอให้ลองนำคำแนะนำเหล่านี้ไปปรับใช้ ตามกระบวนการปป็นข้อๆดังนี้

1. คิดฝันอยากจะทำอะไร
• ให้นึกถึงสิ่งที่ท้าทาย ที่ต้องการจะทำ โดยเราควร รู้สึกสนุกหากได้ทำ และมีความเป็นไปได้
• สรุปเป็นใจความสั้นๆ ชัดเจน
2. นึกถึงว่าความฝันต้องมีผลเป็นอย่างไร
• อะไรคือประโยชน์สำคัญที่สุดที่เราจะได้ เมื่อฝันของเราเป็นจริง
• สรุปผลเป็นประเด็นสั้นๆและชัดเจน
3. คิดถึงข้อจำกัดที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อสิ่งที่เราต้องการ
• มีอะไรบ้างที่เกิดจากตัวเรา อาจจะเป็นขวากหนามทำให้เราทำตามความฝันเราไม่ได้ สรุปเป็นข้อให้มากที่สุดเท่าที่คิดได้
• จัดลำดับความสำคัญที่มีผลกระทบจากมมากไปหาน้อย
4. สร้างเป็นแผนการ “ ถ้าสิ่งนี้เกิด……เราจะทำสิ่งต่อไปนี้ ”
• จะดำเนินการอะไรบ้างเพื่อขจัดอุปสรรคแต่ละข้อ
• ลงมือทำโดยเลือกแนวทางที่มีโอกาสสำเร็จ แก้ไขอุปสรรคที่ใหญ่ๆ เรียงลำดับ ไปหาน้อย
• ติดตามและประเมินผล ว่าเป็นไปปตามสิ่งที่เราปราถนาหรือไม่ พร้อมปรับเปลี่ยนหากจำเป็น

อนึ่งคำแนะนำข้างต้นยังสามารถนำมาปรับใช้กับการแก้ไขปัญหาในชีวิตปะจำวันได้ด้วย

ความสุข….. สร้างได้ จริงหรือ

จากงานสอนและศึกษวิจัยา ของมหาวิทยาลัยเยล ในสหรัฐอเมริกา สรุปเรื่องความสุขอย่างน่าสนใจดังนี้

ความหมายของความสุขในเชิงจิตวิทยา
ความสุขที่คนไขว่คว้า ก็คือการที่คนเรารู้สึกพอใจในตนเอง รู้สึกสบายใจในสิ่งที่เป็นอยู่ หรืออีกนัยหนึ่งคือการรู้สึกยินดีต่อประสบการณ์และคุณภาพโดยรวมของชีวิต ณ.ปัจจุบันขณะ ที่นี่และเดี่ยวนี้

เปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับความสุข

การมีงานดีๆ เงินเดือนสูงๆ ใช้ของเท่ห์ๆ มีความรักที่คิดว่าสมบูรณ์แบบ รวมทั้งรูปร่างหน้าตาดี สิ่งเหล่านี้คือคำตอบแห่งคววามสุขจริงหรือไม่
หลายๆคนมักมีความเชื่อเช่นนั้น แต่จากผลงานวิจัยกลับได้ผลสรุปตรงข้ามกับความเชื่อ กล่าวคือ ที่คนมักมองว่างานดีถูกโยงกับรายได้เงินเดือนสูง เมื่อเวลาผ่านไป รายได้ที่เพิ่มขึ้น กลับมีผลต่อความสุขที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
การเป็นเจ้าของ ในสิ่งของอำนวยความสะดวกที่เรามองว่าโก้หลู๋ เช่นรถสปอร์ตคันเท่ห์ หรือนาฬิการาคาหลักแสน เมื่อเวลาล่วงเลยไป สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ก่อให้เกิดความสุขที่แท้จริง กลับเป็นตัวบั่นทอนความสุขเสียมากกว่า
ความรักของคนสองคน จากผลการศึกษาพบว่า ดรรชนีชี้วัดความสุข ช่วงก่อนแต่งและหลังแต่งงานไปแล้วหนึ่งถึงสองปี ยังคงระดับเดิม แต่หลังจากนั้นระดับความสุขกลับลดลงเช่นกัน
คนที่ทำศัลยกรรมเพื่อเพิ่มความปังให้กับใบหน้าหรือปรับสัดส่วนรูปร่างของตนเอง ผลการวิจัยหลังการทำศัลยกรรม แม้ว่าได้รับความพอใจ แต่ความสุขโดยรวมกลับลดลงหลังเวลาผ่านไปไม่นาน
เหตุที่ผลเป็นดังกล่าวข้างตัน ก็เพราะว่า คนส่วนใหญ่เชื่อและตัดสินตามความรู้สึกตามสัญชาตญาน ซึ่งมันมักจะทำให้เราหลงทางมองผิดจากความจริงเสียส่วนใหญ่ รวมทั้ง การมีความคาดหวังและเป้าหมายที่ต้องการ ที่คิดว่าเมื่อได้ทำแล้วตนเองจะมีความสุข แต่แท้จริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่

ความสุขสร้างได้

ผลงานวิจัยยืนยันว่า การเรียนรู้เป็นปัจจัยต่อการเสริมสร้างความสุขระยะยาว คือรู้อย่างฉลาดรู้ ฉลาดอยาก ฉลาดมี และฉลาดที่จะเป็น(Better wanting) โดยการ
• เรียนรู้วิธีการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมๆ โดยการปรับเปลี่ยนความเคยชินที่ทำจนเป็นนิสัยเสียใหม่
• ให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่โดยการเดินทางท่องเที่ยว การแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆและ เปิดกว้างรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้รู้ แล้วนำมาปรับใช้กับตนเอง ความเคยชินเดิมๆจะถูกปรับเปลี่ยนด้วยความประทับใจใหม่ๆ น้องๆจะเป็นคนเดิมในรูปแบบใหม่ที่มีความสุขกว่าแต่ก่อน
• การสร้างประโยชน์ให้เพื่อนมนุษย์ และสานสัมพันธ์กับคนรอบข้าง รวมทั้งการมีส่วนร่วมในสังคมแวดล้อม กิจกรรมเหล่านี้จะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับสุขภาพใจและกายที่ประเมินค่ามิได้
ด้วยสิ่งเหล่านี้ความสุขแท้จริงย่อมเป็นจริงขึ้นมาได้

เขียน Cv หรือ Resume อย่างไรให้ได้งาน
Hua Hin, Thailand

Better Plans Lead to Better Implementations